Pàgines

divendres, 24 de setembre del 2010

Estatuts de l'Associació d'Escriptors del Prat de Llobregat tintablava


TÍTOL I
DENOMINACIÓ
Capítol I
Constitució i fins de l´associació
ARTICLE I
Amb la denominació ”Associació d´escriptors del Prat tintablavaes constitueix aquesta entitat sense ànim de lucre, les activitats de la qual queden regulades d´acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d´abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/ 2002, de 22 de març, reguladora del dret d´associació, i els seus estatuts.
ARTICLE II
ASSOCIACIÓ D´ESCRIPTORS DEL PRAT tintablava” tindrà personalitat jurídica pròpia. Per tant, els seus representants podran signar aquells contractes o documents necessaris per a dur a terme els seus públics objectius, i adquirir, si s´escau, el material precís (llibres i material d´oficina i/o audiovisual, per exemple) per al desenvolupament de les seves activitats. En cap cas, però, els representants de l´Associació podran adquirir, posseir, gravar o alienar béns i drets immobles ni, per altra banda, fer contractes com a deutors que condicionessin d´alguna manera la viabilitat econòmica futura de l´entitat.
ARTICLE III
L´Associació sol.licitarà el seu INGRÉS, si s´escau, com a membre de ple dret en qualsevol federació que existeixi per a la coordinació de les diferents associacions d´escriptors.
ARTICLE IV
L´ “ASSOCIACIÓ D´ESCRIPTORS DEL PRAT tintablavaté com a PÚBLIC OBJECTIU la difusió de la cultura literària en tots els seus aspectes i gèneres; així mateix, el foment de la participació ciutadana –especialment de la gent més jove- i fer pedagogia dels autors i amb els autors (ja siguin del Prat o de fora del Prat), adreçada a les persones interessades en l`anàlisi de les obres literàries.
ARTICLE V
Les ACTIVITATS de l´Associació seran: conferències, xerrades, col.loquis, recitals de poesia, presentació de llibres d´autors pratencs, comunicació i actualitat, sessions “in situ” a escoles i instituts i convocatòria de premis literaris.Tot això per tal de fomentar la vida intel.lectual i cultural de la ciutat i, alhora, la defensa de la llibertat de creació i expressió.
No s´ha d´ometre la col.laboració específica amb les Regidories de Cultura i Educació de l´Ajuntament del Prat en allò que faci referència a la utilització d´espais culturals i educatius en els actes que promogui l´associació.
ARTICLE VI
Entre les activitats, tindrà especial rellevància la CREACIÓ d´una PÀGINA WEB o un BLOC específic a Internet per tal de donar a conèixer totes les obres dels autors i autores del Prat, actualitzar el seu índex periòdicament i regularment, i, a més a més, donar a conèixer les activitats que promogui i/o organitzi l´associació, ja sigui per compte pròpia o en col.laboració amb d´altres entitats i associacions pratenques.
Tindrà també una especial rellevància dintre del camp de les activitats i tasques de l´associació, la creació de FONS DOCUMENTALS (d´escriptors i obres del Prat) escrites, fotogràfiques o audiovisuals en col.laboració amb l´Arxiu municipal, la Biblioteca municipal, altres associacions pratenques o de procedència privada.
ARTICLE VII
ÀMBIT d´actuació de l´Associació serà la literatura com a tal, que haurà d´acollir obres de molts tipus; per tant, en el nostre cas,hem de presentar el ventall més ampli possible d´autors i autores, amb la seva obra ben diversa: ficció, relats, poesia, ciència, divulgació, educació, història, contes infantils, teatre, economia, actualitat políticsocial, etc.
ARTICLE VIII
El DOMICILI SOCIAL provisional de l´”ASSOCIACIÓ D´ESCRIPTORS DEL PRAT tintablava” -que es CONSTITUEIX per TEMPS INDEFINIT - serà el del carrer Ramon Llull número 12, planta segona, del Prat de Llobregat, seu actual de la Biblioteca Municipal “Antonio Martín”.

Capítol II
Dels membres de l´Associació, llurs drets i obligacions
ARTICLE IX
Els socis
a) Serà requisit per a adquirir la condició de soci de l´associació a tots els efectes, ser una persona major d´edat amb capacitat d´obrar o tenir com a mínim 14 anys i actuar amb assistència dels representants legals;
b) L´entitat tindrà dues classes de socis: els socis fundadors, que són els que han signat l´acta fundacional de l´associació, i tots els demés, que seran socis protectors. Es contempla també la figura extraordinària de “Soci d´honor”, atorgable mitjançant l´acord majoritari de la Junta Directiva i la ratificació corresponent de l´Assemblea General;
c) El procediment d´admissió de socis és l´emplenar i signar el formulari d´alta de soci de l´entitat (document que contempla: dades personals, forma de pagament, import de la quota anual a satisfer -en aquest cas, 15 euros anuals-, data de pagament de la quota anual -el mes de setembre de cada exercici- i un literal que diu que “en cap cas les dades recollides en aquest formulari seran cedides o comunicades a altres empreses sense el consentiment previ de l´interessat”) i lliurar-lo a un membre de la Junta Directiva;
d) Seran causes que motivin la pèrdua de la condició de soci: l´impagament de la quota anual establerta; la resolució condemnatòria d´un expedient sancionador incoat per causa greu, a tenor del que especifica l´apartat h) de l´article XIX d´aquests estatuts.
ARTICLE X
Els DRETS DELS SOCIS són:
      a) Participar en tots els actes i en totes les activitats de l´Associació;
      b) Tenir veu i vot en les reunions de l´Assemblea General;
      c) Elegir i ser elegit per ocupar càrrecs ens els òrgans directius de l´entitat;  
      d) Ser informats periòdicament de les activitats i actes que es duguin a terme i, a més , estar informats de la situació econòmica de l´entitat en cada moment;
      e) Tenir una còpia dels estatuts de l´entitat i consultar els llibres de l´associació;
      f) Donar-se de baixa com a associat, comunicant per escrit aquesta voluntat a la Junta Directiva;
      g) Exposar a l´Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l´associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
ARTICLE XI
Les PERSONES ASSOCIADES queden subjectes al compliment de les OBLIGACIONS següents:
      a) Acatar els acords de l´Assemblea General i de la Junta Directiva, acords que siguin presos sempre dintre de la legalitat i en plena consonància ambs els estatuts;
      b) Acceptar i exercir amb diligència els càrrecs i comissions especials que acordin conferir-los els òrgans directius de l´entitat;
      c) Difondre i enaltir els ideals de l´Associació;
      d) Complir els compromisos i acords assemblearis per tal de contribuir a la bona marxa econòmica de l´entitat.
     e) Satisfer les quotes dineràries anualment fixades.

TÍTOL II
DE L´ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE L´ASSOCIACIÓ
Capítol I
De l´Assemblea General
ARTICLE XII
L´òrgan superior de govern de l´Associació és l´ASSEMBLEA GENERA , integrada per totes les persones associades.
ARTICLE XIII
L´Assemblea General es REUNEIX amb caràcter ordinari una VEGADA L´ANY: dintre del segon trimestre de cada any, per aprovar, si procedeix, la gestió de la Junta Directiva i l´estat de comptes, així com la previsió del pressupost de l´exercici següent. L´Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari per decidir sobre qualsevol punt, sempre que la convoqui el President, bé a iniciativa pròpia, bé a iniciativa de la Junta Directiva o bé a iniciativa d´un deu per cent de les persones associades; en aquest darrer supòsit, l´assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des del de la sol.licitud. En tota sol.licitud de convocatòria, s´expressarà d´una manera clara i concreta l´ordre del dia que cal tractar, i a més , el lloc, la data i l´hora de la reunió.
ARTICLE XIV
Tant pel que fa referència a la convocatòria d´una ASSEMBLEA general ordinària o una d´extraordinària , el president cursarà les convocatòries –juntament amb l´ordre del dia- a totes les persones associades, amb una antelació mínima de quinze dies naturals. L´Assemblea GENERAL ORDINÀRIA es constitueix sigui quin sigui el nombre de persones associades presents a l´hora prevista; l´Assemblea GENERAL EXTRAORDINÀRIA s´entendrà vàlidament constituïda en primera convocatòria, si hi assisteixen la meitat més un dels socis; si no es reuneix quòrum suficient en primera instància, se celebrarà l´Assemblea General Extraordinària mitja hora més tard, sigui quin sigui el nombre d´assistents. Per a la modificació d´estatuts, o la fusió o dissolució de l´”Associació d´escriptors del Prat tintablava”, serà necessària en primera convocatòria, la presència de les dues terceres parts de les persones associades.
Les reunions de l´Assemblea General les presidirà el president i en la seva absència, el vicepresident primer o, si es dóna el cas, el vicepresident segon en absència del primer.
El secretari redactarà l´acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s´hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions.
Al començament de cada reunió de l´Assemblea General es llegeix l´acta de la sessió anterior a fi que s´aprovi o s´esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l´acta i qualsevol altra documentació ha d´estar a disposició de les persones associades al local o domicili social de l´associació
ARTICLE XV
Tots els ACORDS de l´Assemblea General es prenen per majoria simple de vots dels assistents amb dret a fer-ho (tenen dret a fer-ho les persones associades que estiguin al corrent de pagament de la quota anual contributiva establerta). Cada soci té un vot, que pot ser delegable sempre que la persona associada ho manifesti a tal efecte, expressament per escrit i amb suficient antelació davant la Junta Directiva. A les Assemblees Generals (tant ordinària com extraordinària), el President no gaudeix de vot de qualitat.
Tots el membres de l´associació queden subjectes als acords de l´Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s´han abstingut de votar.
ARTICLE XVI
Són funcions específiques de l´Assemblea General, no renunciables ni delegables:
      a) Revisar i examinar el funcionament general de l´Associació i aprovar, si procedeix, els informes presentats per la Junta Directiva;
      b) Analitzar i aprovar, també si procedeix, la gestió general de la Junta Directiva;      
      c) Elegir els membres de la Junta Directiva;
      d) Aprovar anualment, l´estat de comptes i el pressupost de l´exercici;
      e) Fer propostes i assenyalar prioritats en les orientacions generals necessàries per a dur a terme els objectius de l´Associació;
      f) Fixar les quotes que els membres de l´associació hauran de satisfer;
      g) Esmenar els estatuts de l´associació;
      h) Disoldre i liquidar l´assocació.
ARTICLE XVII
La JUNTA DIRECTIVA és l´òrgan executiu, d´administració i de representació de l´ASSOCIACIÓ i es compondrà d´un mínim de 5 membres i un màxim de 10. Els cinc membres indispensables seran: president, vicepresident primer, vicepresident segon, secretari i tresorer; els cinc membres restants, com a màxim, tindran la consideració de vocals.
El vicepresident primer i , successivament, el vicepresident segon substitueixen el president en cas d´absència d´aquest per impossibilitat. De la mateixa manera, en cas d´absència del secretari/a o del tresorer/a, un dels vocals que la Junta Directiva designi a l´efecte, fara les seves funcions.
ARTICLE XVIII
Tots els CÀRRECS són GRATUÏTS, és a dir, que sota cap concepte es pot percebre remuneració alguna per part de tots i cadascun dels membres de la Junta Directiva. La duració d´un MANDAT serà de QUATRE ANYS. Tots els càrrecs seran susceptibles de reelecció, però en el cas de la figura del President, només podrà ser reelegit –si aquest fos el cas- per dos mandats més.
Per ser membre de la Junta Directiva cal inexcusablement ostentar la condició d´associat o associada de l´entitat, i estar al corrent de pagament de la corresponent quota anual establerta.
La renovació cada quatre anys, de la Junta Directiva, ha de tenir l´aprovació per majoria, de l´Assemblea General Ordinària de l´entitat.
ARTICLE XIX
Són FUNCIONS de la Junta Directiva:
      a) executar totes les decisions aprovades per l´Assemblea General;
      b) preparar i dirigir les activitats de l´entitat;
      c) portar la gestió econòmica i administrativa de l´entitat;
      d) preparar el pressupost anual d´ingressos i despeses i l´estat de comptes de l´any anterior i sotmetreu-ho tot a l´aprovació de l´Assemblea General;
      e) fer propostes –prèviament acordades- a l´assemblea general, com per exemple, atorgar guardons a membres de l´associació;
      f) obrir comptes corrents o d´estalvi a qualsevol establiment bancari i fer ús dels fons dipositats per al normal funcionament de l´associació;
     g) elaborar la memòria anual d´activitats per tal de sotmetre-la a l´aprovació de l´assemblea general;
    h) incoar procediments sancionadors contra persones associades que hagin comès infraccions, ja siguin lleus, greus o molt greus; el procediment sancionador s´inicia d´ofici o bé com a conseqüència d´una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l´expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de quinze dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final l´ha de prendre la Junta Directiva amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres, i dins d´un període de quinze dies.
ARTICLE XX
La Junta Directiva es REUNEIX com a mínim un cop cada dos mesos i sempre que la convoqui el president, a iniciativa pròpia o a sol.licitud d´un terç dels seus components. Pren vàlidament els seus acords si assisteixen a la reunió al menys la meitat dels seus membres i si voten favorablement la majoria dels presents.
El quòrum que dóna validesa a qualsevol reunió de la Junta Directiva és el de l´assistència de la meitat més u dels seus membres.
En els acords que es proposin, en cas d´empat en les votacions, el president podrà utilitzar el seu vot de qualitat per desfer l´empat.
El cessament d´un càrrec abans d´extingir-se el període reglamentari vindrà motivat per dimissió voluntària presentada per escrit, per haver-se donat de baixa com a membre de l´associació, o bé per malaltia que incapaciti a la persona per a l´exercici del càrrec.
Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s´han de cobrir en la primera reunió de l´Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l´associació pot ocupar, si s´escau, provisionalment el càrrec.

Capítol II
De la Presidència i la Vicepresidència de l´Associació
ARTICLE XXI
Recau en la persona que ocupi la PRESIDÈNCIA la representació legal de l´Associació. Executa els acords de l´Assemblea General i de la Junta Directiva i convoca les reunions d´ambdós òrgans de decisions, òrgans que presideix i dirigeix; i visa, també, les actes i els certificats que es puguin derivar de les reunions o de les activitats normals de l´entitat.
ARTICLE XXII
Correspon a les persones que ocupin els càrrecs de VICEPRESIDÈNCIA, a banda de formar part de la Junta Directiva amb la preeminència corresponent, substituir el president -en cas d´absència d´aquest- en qualsevol de les seves funcions que té encomanades (tant de representació com de presidència d´òrgans executius de l´entitat).
Capítol III
De la Secretaria i de la Tresoreria
ARTICLE XXIII
La persona que ocupi la SECRETARIA ha de tenir cura de la documentació i llibres de l´Associació. Ha d´extendre acta en el llibre corresponent, de tot allò que es tracta i es delibera en totes les reunions , tant de la Junta Directiva com de les Assemblees Ordinària i/o Extraordinària. Referent a tot allò que té sota la seva custòdia, lliura amb el vistiplau del president/a les certificacions que hom li demani.
És funció específica que correspon a la secretaria de l´associació, portar i actualitzar el llibre de registre de les persones associades.
ARTICLE XXIV
Correspon a la persona que ocupi la TRESORERIA:
       a) la custòdia dels fons de l´entitat;  
       b) efectuar els cobraments reglamentaris i anotar-los en els llibres corresponents;  
       c) fer els pagaments que s´escaiguin amb la sola assignatura. A més, quant a l'apodrrerament, també podran fer-los de forma mancomunada el president o el vicepresident. I això igualment tant si els pagaments són a través de la banca a distància com si són mitjançant xecs bancaris. Les factures a pagar hauran de dur sempre la conformitat del president o vicepresident abans de satisfer-les;
      d) fiscalitzar l´estricte compliment dels acords relatius a l´ordre econòmic i donar compte a la Junta Directiva de tot el que faci referència a les quotes de les persones associades i als béns vinculats a l´entitat; 
      e) elaborar el pressupost i el balanç;
      f) signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria;
      g) fer les operacions que s´escaiguin en el dipòsit obert en establiment de crèdit o estalvi.

TÍTOL III
DEL RÈGIM ECONÒMIC DE L´ASSOCIACIÓ
ARTICLE XXV
“L´ASSOCIACIÓ D´ ESCRIPTORS DEL PRAT tintablava” es constitueix sense patrimoni inicial. Disposarà dels mitjans econòmics següents:
      a) les quotes anuals dels socis/sòcies, la quantia individualitzada de les quals serà establerta i aprovada per l´Assemblea General;
      b) les subvencions que -prèvia sol.licitud de l´associació- es puguin rebre de les Institucions i Entitats Públiques (Ajuntament, Generalitat, Fundacions...);
      c) les donacions que puguin fer persones, empreses o institucions privades.

TÍTOL IV
DISSOLUCIÓ DE L´ASSOCIACIÓ
ARTICLE XXVI
L´”Associació d´ escriptors del Prat tintablavapodrà disoldre´s per acord de l´Assemblea General, convocada expressament per a aquesta raó amb un mes d´anticipació com a mínim, i complint els requisits estatutaris.
Per a prendre l´acord de dissolució, cal el vot favorable dels dos terços de les persones associades presents. El patrimoni, si n´hi ha i una vegada satisfets els deutes, es destinarà a d´altres entitats culturals similars de la ciutat.

El Prat de Llobregat, a 12 d´abril del 2010

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada